Novice

Razpis za stanovanje

Prenos: Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja

Rezultat razpisa

 

 
 
 
 

       Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica

 

o b j a v l j a

 

             RAZPIS ZA DODELITEV  STANOVANJA  V NAJEM

 

 

 

 

 1. PREDMET RAZPISA
 2. RAZPISNI POGOJI
  1. KRITERIJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV
   1. Članstvo v PGD Radovljica:

 

 

1.1.

 

Gasilsko društvo Radovljica (v nadaljevanju razpisnik)), razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem v stavbi gasilskega društva Radovljica na Gorenjski cesti 31, Radovljica v prvem nadstropju. Predmet razpisa je  stanovanje v izmeri 43 m2 katero se je spraznilo po odselitvi prejšnega najemnika.

1.2.

Najemnina za dodeljeno stanovanje bo določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list  RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/2010 - ZUPJS).

Za povprečno veliko  stanovanje v izmeri 43,00 m2, znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 128,52 EUR.

 

2.1.

 

Upravičenci za pridobitev stanovanja v najem so operativni člani PGD Radovljica in so državljani Republike Slovenije.

2.2.

Varščina za uporabo stanovanja predstavlja denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja.

Varščina za uporabo znaša tri (3) mesečne najemnine.

Najemodajalec in upravičenec do dodelitve stanovanja v najemni pogodbi opredelita medsebojne obveznosti v zvezi z vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine za uporabo stanovanja, upoštevajoč načelo ohranjanja varščine v protivrednosti v eurih.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Vsi upravičenci za dodelitev stanovanja v najem morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje :

 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega 40% primernega stanovanja;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;

 

Poleg navedenih splošnih pogojev mora prosilec izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

 1. Članstvo v PGD Radovljica
 2. Aktivni operativni član/ica
 3. Poravnana članarina

 

 • nad 1 do 5 let ………….  1 točka
 • nad 5 do 10 let ………… 5 točk
 • nad 10 do 20 let ………   7 točk
 • nad 20 let ………………10 točk

 

                 V primeru, da se na razpis prijavita dva člana PGD Radovljica, kot partnerja

                 se za soprosilca priznajo dodatne točke, po enakem kriteriju kot za prosilca.

 

 1. Aktivno operativno članstvo:

 

Aktivno članstvo se določa na podlagi udeležb na vaja in intervencijah za odbobje zadnjih dveh let ( 2012 do 2014 )

 • Do 50% udeležba...............   5 točk
 • Nad 50 % udelžba ............. 10 točk

 

 1. Vozniški izpit B in C kategorije in zadolžitve v društvu
 • Vpridobivanju vozniškega izpita B kategorije .......  1 točka
 • Opravljen vozniški izpit B kategorije ....................   5 točk
 • Vpridobivanju vozniškega izpita C kategorije .......  3 točke
 • Opravljen vozniški izpit C kategorije ....................   10 točk
 • Zadolžitev in položaj v društvu................................ 5 točk

Točke iz pete alineje prejme član/ica, ki zaseda položaj vodilnih funkcij v društvu in član/ica, ki v društvu opravlja določene zadolžitve z sklepom upravnega odbora.

 1. Zaposlitev

 

 • Nezaposlen .....................................  0 točk
 • Zaposlen za določen čas ................. 5 točk
 • Zaposlen za nedoločen čas .............10 točk
 1. Obveznosti do PGD Radovljica

 

 • Neporavnane obveznosti.................. 0 točk
 • Poravnane obveznosti ...................... 5 točk
 • Pod obveznosti od PGD Radovljica se upošteva z sklepom upravnega odbora plačana članarina.

3.1.

 

V primeru, da prosilci dosežejo enako število točk, imajo prednost prosilci, ki imajo trenutno stalno prebivališče oddaljeno dlje kot 10 km od lokacije stanovanja.

 1. RAZPISNI POSTOPEK
  1. Izpolnjen obrazec vloge za dodelitev stanovanja v najem
  2. Potrdilo o članstvu pridobljeno iz uradne evidence društva, na katerem je razvidno odboje članstva in funkcije v društvu
  3. Potrdilo o plačani članarini in poravnanih obveznostih do PGD Radovljica
  4. Potrdilo o ustrezno opravljenem vozniškem izpitu
  5. Potrdilo o zaposlitvi
  6. Najemno ali podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših, sorodnikih ali prijateljih.
  7. KONČNE DOLOČBE

 

 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev stanovanja v najem lahko vlogo dvignejo v prostorih PGD Radovljica, Gorenjska cesta 31, Radovljica , in sicer vsak dan  pri predsedniku razpisne komisije Jonasu Sotlerju. Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen tudi na spletnih straneh PGD Radovljica (gasilci-radovljica.si).

Vloge je možno oddati do vključno 17. 7. 2014 priporočeno po pošti na naslov: Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica z pripisom: »NE ODPIRAJ«.

Za pravočasno vloženo vlogo se šteje vloga oddana 17. 7. 2014.

Predložitev dokazil

 

K vlogi za pridobitev stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednjo dokumetacijo:

V primeru, da prosilec uveljavlja dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne dopolni, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

 

 

 

 

 

 

Komisija za vodenje in nadzor postopka za oddajo stanovanja (v nadaljevanju: Komisija) bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih dokumetov.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni listo in sicer po številu izbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili za dodelitev stanovanja v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis, najpozneje v roku enega tedna po zaključku razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene obvestila o izbranem kanditatu in razporeditvi kandidatov. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 8 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 30 dni upravni odbor PGD Radovljica . Odločitev upravnega odbora o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen izbran kandidat/ka. Z izbranim kandidatom/tko bo sklenjena najemna pogodba za obdobje treh (3) let  z neprofitno najemnino. Ibrani kandidat mora ob podpisu pogodbe plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin.

Izbrani kandidat/ka, ki neupravičeno zavrne primerno stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama upravičencev

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu razpisnika, PGD Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica  ali po telefonu 041 259 283

.

 

                                                                                                      Jonas Sotler

                                                                                                 Predsednik komisije  

 

 

Prenos: Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja

Rezultat razpisa

Pomembna Opozorila

spin

 

pozarna

 

vreme

Koristne povezave

PGD Radovljica

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica

Gorenjska c. 31

SI-4240 Radovljica

Poveljnik Žiga Lenček

041 469 746 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Predsednik Peter Podlesnik

041 291 290 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

fire-facebook-icon

112 klic v sili - povejte

112logoKAJ se je zgodilo?

KJE se je zgodilo?

KDO kliče?

KDAJ se je zgodilo?

KOLIKO je ponesrečencev?

Kakšne so POŠKODBE?

Kakšne so OKOLIŠČINE?

Kakšno POMOČ potrebujete?

Vremenska napoved